harmony body mind

Regulamin konkursu „ZNIŻKA NA KURS KOBIDO lub WARSZTATY JOGI TWARZY”


I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest HARMONY BODY AND MIND Jolanta ADAMSKA, pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 13/6, 51-152 Wrocław, NIP:  692 172 68 87

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/harmonybodymindwroclaw (zwanej dalej “Fanpage”)

 

II. Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

3. Konkurs trwa od 03.08.2023 do 18.08.2023 do godziny: 23:59

4. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 19.08.2023 r. za pośrednictwem Fan Page.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a

 

III. Zadanie konkursowe

1. Zadanie konkursowe polega: udzieleniu w komentarzu poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe: Od czego uzależniony jest efekt masażu KOBIDO?

2. Nagrodę w konkursie otrzyma 5 pierwszych osób, które udzielą w komentarzu pod postem konkursowym poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

3. Organizator konkursu zweryfikuje poprawność udzielanych odpowiedzi.

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

 

IV. Nagroda

1. Nagrodą w konkursie jest  15% ZNIŻKI NA KURS KOBIDO lub 15% ZNIŻKI NA WARSZTATY JOGI TWARZY w salonie Harmony Body & Mind we Wrocławiu.

2. Nagrodę można odebrać poprzez otrzymanie wiadomości z fanpage Organizatora.

3. Nagrodę należy wykorzystać tylko w terminach podanych w poście konkursowym.

4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzców w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

V. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

VI. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 

Do zobaczenia 🙂

Jolanta Adamska

Harmony Body & Mind

Wrocław